ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿ.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿ.
Jagadish Shivpura:O+: 9900983078
Sharath Brahmavar:O+:9902539481
Adarsh hiriadka:AB+:9972878564
Praveen manipal:O+:9964244946
Sudhir athradi: 7760242608
Sandesh perdoor:A+ :9535444163
Shodith hiriadka:O+:9164875138
Krishna Udupi:O+:7204124946
Pramod hiryadka:A+:7353589297
Nadeem hiryadka:B+:9611882394
Shameer hiryadka:O+:9743337307
Punith jodrasthe:O+:9538081447
Kishor perdur:A-:8970981994
Ajay Udupi:A+:7026549744
Gururaj hiryadka:Ab+:9036718767
Sachin hiriaddka:O-:9008489491
Manjunath shivpura:B+:9902848430
Mahesh Shivpura:O+:7760733807
Avinash Shvpura:B+:7760941037
Deekshith shivpura:B+:8748061403
Sachin shivpura:B+:8861558891
Ajith shivpura:B+:9632619623
Vignesh shivpura:B+:8151846034
Pravin shivpura:B+:7760799605
Sandesh shivpura:B+:8971894052
Sachin perdur:O+:8548812746
Sandesh hiriadka:A-:9886890653
Ashrith Hebri:O+:7353610436
Naveen shivpura:O+:9632940253
Prathul hiriadka:A+:8497857588
Manvith hiriadka:Ab-:9741056175
Janardhan shivpura:O+:9483355810
Gajanan hegde : A+:9483998883
Shivraj MGM= B+ 7259609204
Akshay MGN= O+ 7795726267
Anil MGM = A+ 9845075005
Abhijith MGM = A+ 7760407064
Bhandvya Dinesh Sastana
9964888970
Prasanna acharya perdoor= B- 7026547330
Vishwesha hiriadka= B- 9449721457

  ಅಶ್ವಥ್ ವೃಕ್ಷವನ್ನುಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆ??

ಯಾವುದೇ ಗು೦ಪಿನ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿ..
ರಕ್ತನಿಧಿ ಉಡುಪಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page