ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿ.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿ.
Jagadish Shivpura:O+: 9900983078
Sharath Brahmavar:O+:9902539481
Adarsh hiriadka:AB+:9972878564
Praveen manipal:O+:9964244946
Sudhir athradi: 7760242608
Sandesh perdoor:A+ :9535444163
Shodith hiriadka:O+:9164875138
Krishna Udupi:O+:7204124946
Pramod hiryadka:A+:7353589297
Nadeem hiryadka:B+:9611882394
Shameer hiryadka:O+:9743337307
Punith jodrasthe:O+:9538081447
Kishor perdur:A-:8970981994
Ajay Udupi:A+:7026549744
Gururaj hiryadka:Ab+:9036718767
Sachin hiriaddka:O-:9008489491
Manjunath shivpura:B+:9902848430
Mahesh Shivpura:O+:7760733807
Avinash Shvpura:B+:7760941037
Deekshith shivpura:B+:8748061403
Sachin shivpura:B+:8861558891
Ajith shivpura:B+:9632619623
Vignesh shivpura:B+:8151846034
Pravin shivpura:B+:7760799605
Sandesh shivpura:B+:8971894052
Sachin perdur:O+:8548812746
Sandesh hiriadka:A-:9886890653
Ashrith Hebri:O+:7353610436
Naveen shivpura:O+:9632940253
Prathul hiriadka:A+:8497857588
Manvith hiriadka:Ab-:9741056175
Janardhan shivpura:O+:9483355810
Gajanan hegde : A+:9483998883
Shivraj MGM= B+ 7259609204
Akshay MGN= O+ 7795726267
Anil MGM = A+ 9845075005
Abhijith MGM = A+ 7760407064
Bhandvya Dinesh Sastana
9964888970
Prasanna acharya perdoor= B- 7026547330
Vishwesha hiriadka= B- 9449721457

  ಕರಾವಳಿಯ ವಸಂತ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ - karavali vasantha pooja

ಯಾವುದೇ ಗು೦ಪಿನ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿ..
ರಕ್ತನಿಧಿ ಉಡುಪಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »