ಗಾದೆ – ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು

Literal meaning of this proverb is “If you eat salt, after that you have to drink water”

Uppu thinda mele neeru kudiyalebeku

ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು

ಈ ಗಾದೆಯ  ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ – “ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದರೆ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು”  ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು  ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ  ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಈ ಗಾದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

You cannot copy content of this page