ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

‌ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ )

‌ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ )


ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌

ನಮಸ್ತೇsಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೧॥

ಓ ! ಮಹಾಮಾಯೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಮನೆ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ; ಓ! ದಿಕ್, ಶಂಖ ಮತ್ತು ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಮತ್ತು ಓ! ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಕೋಲಾಸುರಭಯಂಕರೀ ।
ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೨॥

ಅಸುರ ಕೋಲನನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪಕ್ಷಿ ಗರುಡ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು; ಓ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವಳು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವದುಷ್ಟಭಯಂಕರೀ ।
ಸರ್ವದುಃಖಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥3॥

ಓ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೇ, ನೀನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡುವವಳು, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವಳು, ಭಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಿಗಮದಿಂದ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ: ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೪॥

ಓ ! ದೇವತೆ, ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ನೀವು ಆನಂದ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಆದ್ಯನ್ತರಹಿತೇ ದೇವಿ ಆದ್ಯಶಕ್ತಿಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಯೋಗಜ್ಞೇ ಯೋಗಸಂಭೂತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೫॥

ಓ ! ದೇವಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ, ಯೋಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ನೀನು, ಓ! ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿಮಹೋದರೇ ।
ಮಹಾಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೬॥

ಓ ! ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜೀವ, ನೀನು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವಳು, ಓ ! ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

  ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಹಿಮೆ.

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೭॥

ಓ ! ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ, ನೀನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಮಹಾನ್ ದೈವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವಳು, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಧರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತೇ ।
ಜಗತ್ಸ್ಥಿತೇ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೮॥

ಓ ದೇವಿಯೇ, ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ, ಓ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ನರಃ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ ॥೯॥

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಏಕಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ ।
ದ್ವಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ ॥೧೦॥

  ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಕೊಡೋ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಶುಭಾ ॥೧೧॥

ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು (ಅಹಂಕಾರ) ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯು ಸರ್ವದಾ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಫಲಶೃತಿ-
ಯಾರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪಠಿಸಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »