Tag: ವಿಗ್ರಹ

ವಿಷ್ಣು ವಿಗ್ರಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ..!

ವಿಷ್ಣು ವಿಗ್ರಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು!..! ವಿಷ್ಣು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಕ್ರ, ಶಂಖ, ಬಿಲ್ಲು, ಗದೆಗಳನ್ನು ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

Translate »