ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ದಶಾವತಾರ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ದಶಾವತಾರ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿ…

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ .
ಶ್ರೀನೇತ್ರಭೈರವಾಯ ನಮಃ .
ಶ್ರೀಗೌರೀಶಂಕರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ..

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವದಶಾವತಾರಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಾಂತಮಹಾಋಷಿಃ .
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ . ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಶಿವೋ ದೇವತಾ .
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿಧ್ಯರ್ಥೇ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ(ಕಾಮನಾ)
ಸಿಧ್ಯರ್ಥೇ ಸರ್ವ ಆಧಿ ವ್ಯಾಧಿ ನಿವೃತ್ಯರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

|| ಶ್ರೀ ಶಿವ ದಶಾವತಾರ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿ ||

ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ
ಓಂ ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ 10

ಓಂ ಮಹಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಟ್ಟಹಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕೋಟಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶೂರಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ 20

ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸ್ಕನ್ದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ 30

ಓಂ ಮಹಾತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಧನುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಖಡ್ಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಾಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾನುಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶೂಲಧರಾಯ ನಮಃ 40

ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಡಮ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸತ್ಯರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕ್ಷಾಮಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ 50

ಓಂ ಮಹಾಕ್ರತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಪಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಯಜ್ವನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹ್ಯಾದಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ 60

ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾನಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಧೈರ್ಯಾಯ ನಮಃ 70

ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಿರ್ಥ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಿಲಕೃತಾಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಹಘ್ನನಯನೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ 80

ಓಂ ಮಹಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹರ್ದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಸಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸಂವಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರತಾಂಡವಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 90

ಓಂ ಮಹಾವ್ರತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹದೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ 100

ತಾರಕೇಶ್ವರ
ಓಂ ತಾರಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಿಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಪೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಾಣಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಕಮನ್ತ್ರಾರ್ಥರೂಪಾಯ ನಮಃ 110

ಓಂ ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಡಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪುರದಾಹಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಿರ್ಯಗ್ಜನ್ತುಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ 120

ಓಂ ತಡಿಜ್ಜವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತರ್ಜಿತಾನ್ತಕಧುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪಃಸನ್ದೀಪ್ತತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನನ್ದದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂನಿಭಾಯ ನಮಃ 130

ಓಂ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುರೀಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪಸಃಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಮೆಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುರೀಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಮೇಶ್ವರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಸಾರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸಾಗರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಮಪರ್ವತನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ 140

ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಭ್ಯಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೇಜಃಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾತತ್ತ್ವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಷಾನಲಾಗ್ನಿತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ 150

ಓಂ ತುರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತೈಜಸಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪುಟೀಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತೇಜೋರಾಶಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತುರ್ಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೂಲಭಸ್ಮಸಾಮ್ಯಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಮಹಾವಾಕ್ಯವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ 160

ಓಂ ತೇಜಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೇಜಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರ್ಯಯಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಬೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪದೋರ್ಧ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪಾದ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಸಂಖ್ಯಾನಯೋಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 170

ಓಂ ತನ್ತ್ರೀಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ಯಾಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಮ್ಬುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ಯಗವಪುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೂಣೀರಧೃಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ತುಲಸೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ಯಾಗಕಾರಣತ್ಯಾಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ಯಾಗದಾನವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ 180

ಓಂ ತಮೋಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತದಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾನ್ತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಮ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಂಡವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತದಾಕಾರಸ್ತಾಂಡವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತನ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ 190

ಓಂ ತನ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಪಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಮ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಮಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಮಸಾಪಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಮ್ರಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಮ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ನಮಃ 200

ಭುವನೇಶ್ವರ
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿನನ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ 210

ಓಂ ಭರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಪೂರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಯಿತನಾಟ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಮುಕ್ತಾವಲೀತನ್ತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವೋವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ 220

ಓಂ ಭೂವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೆ ನಮಃ
ಓಂ ಭಲ್ಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿದೈವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವದಾಯಾದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ 230

ಓಂ ಭವಾನ್ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಪ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವನ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವವಿದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಷ್ಯವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವವಿನಿರ್ಗತಾಯ ನಮಃ 240

ಓಂ ಭವಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೇದಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಿಕ್ಷುರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಸನ್ತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಸನ್ತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಕಾಮಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ 250

  ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೇದಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೇದತ್ರಯಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಸಂಗವಿಹೀನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ 260

ಓಂ ಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗಧೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಧ್ವಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಾನಾನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವಕಲಾಹೀನಾಯ ನಮಃ 270

ಓಂ ಭಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಮಾವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಷಾಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀತಿನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಾಲಂಘಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವವರ್ಜಿತಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೃಷ್ಟಬೀಜಸದೃಶಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಕ್ತೃಭೋಗ್ಯಭೋಗಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಕ್ತೃಭೋಜ್ಯಭೋಗರೂಪಾಯ ನಮಃ 280

ಓಂ ಭಸ್ಮಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರಾಕ್ರಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾನುಭೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭೀತಿನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈಕ್ಷ್ಯಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಸಂಗ್ರಾಮಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ 290

ಓಂ ಭದ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲವತ್ಸಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾನುರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಚಂಡೀಪತ್ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾನೀಪ್ರೀತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾ ಯು ನಮಃ 300

ಷೋಡೇಶ್ವರ
ಓಂ ಷೋಡೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಗದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ 310

ಓಂ ಷಟ್ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಶರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಲಂಘಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಧಾರವಿಲಂಘಿತಾಯ ನಮಃ 320

ಓಂ ಷಡರಿಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಖಿಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಪುಷ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಣ್ಮತಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಪುರನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರೈಕರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ 330

ಓಂ ಷಟ್ವಚಿನಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ರುಚಿರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಷ್ಟಜಾಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಜಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ದಳಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷೋಡಶಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಂಡತ್ವಪರಿಹಾರಕಾಯ ನಮಃ 340

ಓಂ ಷಢಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಣ್ಮನಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಮಲಯನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಬೀಜಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಷಟ್ಪಕ್ಷವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಧ್ವಯಾಗತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಮ್ನಾಯರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 350

ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಭೂಮಿಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ರರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ದರ್ಶನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಜಪಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಮವಾದ್ಯಕನಾದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕರ್ಮದೋಷಹರಾಯ ನಮಃ 360

ಓಂ ಷಡಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಪಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಧರ್ಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಸಮಯಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕೃತ್ತಿಕಾಸಮಾಜಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾನನಸರೋರೂಹಾಯ ನಮಃ 370

ಓಂ ಷಡ್ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಂಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಸುಚಕ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಕವಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಧಾರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಧ್ವಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಚತುರಾಯ ನಮಃ 380

ಓಂ ಷಡ್ಗುಣಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಕ್ಷರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಕ್ಷರಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಂಗಶೋಧಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡೃತುಪೀರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ದರ್ಶನನಿರೂಪಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಡ್ಭಾವಧರ್ಮರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿಭಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ 390

ಓಂ ಷಟ್ಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ವಿಂಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಾಣ್ಮಾತುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ 400

ಭೈರವನಾಥ
ಓಂ ಭೈರವನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೇದಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತದೇಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೇದತ್ರಯಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಯಿತನಾಟ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈಕ್ಷ್ಯಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತನಾಥಸುಖಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ 410

ಓಂ ಭೂವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವವಿದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿದೈವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವದಾಯಾದಾಯ ನಮಃ 420

ಓಂ ಭಾವಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವನ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಷ್ಯವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಂಡಾರಸುಂದರತನುರ್ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ 430

ಓಂ ಭವಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಸನ್ತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಸಂಗವಿಹೀನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಕಾಮಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಸನ್ತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ 440

ಓಂ ಭ್ರಮಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೇದಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಹುರತ್ನಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಾನಾನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ 450

ಓಂ ಭಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಜಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಧ್ವಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀತಿನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವರ್ಣಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಾಲಂಘಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವಕಲಾಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಕ್ತೃಭೋಜ್ಯಭೋಗರೂಪಾಯ ನಮಃ 460

ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಮಾವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಷಾಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭೀತಿನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವವರ್ಜಿತಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೃಷ್ಟಬೀಜಸದೃಶಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಕ್ತೃಭೋಗ್ಯಭೋಗಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ 470

ಓಂ ಭಾವರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾನುರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾನುಭೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾನೀಪ್ರೀತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಸಂಗ್ರಾಮಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ 480

ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಚಂಡೀಪತ್ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ಭಟ್ಟಾರಾಯ ನಮಃ 490

ಓಂ ಭಾನುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿನನ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ 500

  G D P - Gross Domestic Products - ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ

ದಾಮೋದೇಶ್ವರ
ಓಂ ದಾಮೋದೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂತಸಂಸಾರಬನ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ 510

ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವರ್ಷಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾರಿತಾಸುರಸನ್ತತೆ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಸುರ ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾರಿದ್ರಯತೃಣಕೂಟಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ 520

ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಗ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದರ್ಭಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ರೋಹಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ರೋಹಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೋಷಹೀನಾಯ ನಮಃ 530

ಓಂ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದರ್ಪಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಮನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇಶಕಾಲವಸ್ತುಪರಿಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮಃ 540

ಓಂ ದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈವತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಮಬೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢಚಿತ್ತೈಕಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಹೃದ್ಧ್ಯೋತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಸುರಾಯಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ರಷ್ಟೃದರ್ಶನದೃಶ್ಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ 550

ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೈರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಗಿರಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯೇಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ 560

ಓಂ ಧ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಃಖನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯೇಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೋಷವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾನ್ತಃಪುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗವನಮಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನಕಲ್ಪನಾಧಿಷ್ಠ ನಾಯ ನಮಃ 570

ಓಂ ದೀನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಸಂರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವೇನ್ದ್ರಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈತ್ಯತೂಲಧನಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷ್ಟಚೋರಕುಲಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಸಂಘಾಮೃತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾತೄಣಾಂ ಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ 580

ಓಂ ದೇವನುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈವಮಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ರಾವಿಡಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಕೌಸ್ತುಭಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವೇನ್ದ್ರಪ್ರಾಣದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷ್ಟಕ್ರುದ್ಧಮನೋದೂರಾಯ ನಮಃ 590

ಓಂ ದೃಢಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷ್ಟಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿಶಾನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂತಸಂಸಾರಬನ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಕೇಲೀಸಮಾಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯ ನಮಃ 600

ಧೂಮೇಶ್ವರ
ಓಂ ಧೂಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಸುರ ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಕೇಲೀಸಮಾಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಸುರಾಯಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ 610

ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಾಚಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ವಾಸಃಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂಮವತೀಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನನಿರ್ಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಸಂಪಾಲಾಯ ನಮಃ 620

ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಗ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದರ್ಭಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದರ್ಪಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ರೋಹಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೋಷಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ರೋಹಹೀನಾಯ ನಮಃ 630

ಓಂ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಮಬೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಮನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇಶಕಾಲವಸ್ತುಪರಿಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮಃ 640

ಓಂ ಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈವತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢಚಿತ್ತೈಕಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನ್ಯಾನಾಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಹೃದ್ಧ್ಯೋತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೂರ್ವಾಂಕುರಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ರಷ್ಟೃದರ್ಶನದೃಶ್ಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇಶಕಾಲವಸ್ತುಪರಿಚ್ಛೇದವದ್ಭಾನಾಯ ನಮಃ 650

ಓಂ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೈರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಗಿರಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯೇಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂತಸಂಸಾರಬನ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನಧ್ಯೇಯರೂಪಾಯ ನಮಃ 660

ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾಲವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದನುಜಾರಾತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧಗದ್ಧಗನ್ನೃತ್ತಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೋಷವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂತಸಂಸಾರಬನ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಮಿತಾಶೇಷದುರ್ಜನಾಯ ನಮಃ 670

ಓಂ ಧ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಃಖನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವೇನ್ದ್ರಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾನ್ತಃಪುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗವನಮಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷ್ಟಚೋರಕುಲಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧುತ್ತೂರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾತೄಣಾಂ ಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ 680

ಓಂ ದೀನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಸಂರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಸಂಘಾಮೃತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈತ್ಯತೂಲಧನಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷ್ಟಕ್ರುದ್ಧಮನೋದೂರಾಯ ನಮಃ 690

ಓಂ ಧನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವನುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈವಮಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಕೌಸ್ತುಭಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವೇನ್ದ್ರಪ್ರಾಣದಾಯಕಾಯ ನಮಃ 700

ಬಗಳೇಶ್ವರ
ಓಂ ಬಗಳೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಸವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗಧೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಿತಾಷ್ಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಾನಾನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವಕಲಾಹೀನಾಯ ನಮಃ 710

ಓಂ ಭ್ರಮಾವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಷಾಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಧ್ವಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀತಿನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಾಲಂಘಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಸಾರಥಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವವರ್ಜಿತಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೃಷ್ಟಬೀಜಸದೃಶಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಕ್ತೃಭೋಗ್ಯಭೋಗಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಕ್ತೃಭೋಜ್ಯಭೋಗರೂಪಾಯ ನಮಃ 720

ಓಂ ಭವಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭೀತಿನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈಕ್ಷ್ಯಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಸಂಗ್ರಾಮಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ 730

ಓಂ ಭದ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾನುರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾನುಭೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ಭಟ್ಟಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾನೀಪ್ರೀತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ 740

ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಶಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಚಂಡೀಪತ್ಯೇ ನಮಃ 750

ಓಂ ಭರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿನನ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಪೂರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಮುಕ್ತಾವಲೀತನ್ತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ 760

  ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ

ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಶುದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಯಿತನಾಟ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವೋವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ 770

ಓಂ ಭವಾನ್ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವವಿದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲವತ್ಸಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮರೂಪಧೃಶೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿದೈವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವದಾಯಾದಾಯ ನಮಃ 780

ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹದೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಾರಾತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಂಗಾಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೌದ್ಧಪರ್ವತನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತವೇತಾಲಸರ್ವಸ್ವಾಯ ನಮಃ 790

ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೇದಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಸನ್ತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಕಾಮಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಸನ್ತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗಪೂಜನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ 800

ಮಾತಂಗೇಶ್ವರ
ಓಂ ಮಾತಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನದಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾತೃಸಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾತಾಪಿತೃಸಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನಿಸುದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೇರುಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನಸಾರ್ಚನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಸಂಯಮಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುನಿಮಂಡಲಸಂವೀತಾಯ ನಮಃ 810

ಓಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಸಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಚ್ಚಿತ್ತಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮರುತ್ವಾಸುರನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾಯವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾತತ್ಕಾರ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾತ್ಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ 820

ಓಂ ಮಣಿಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮನಃಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾನಾದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾಬೀಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹರ್ಷಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯವತ್ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರಚನ್ದ್ರಾರ್ಕ
ನಿಧ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ 830

ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ದಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಹಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುದ್ರಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನನೈಕಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮದವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಣಿದೈತ್ಯಕೃತಸ್ತುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯವತ್ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ 840

ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಹಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರ್ಗದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಿತಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಗತೃಷ್ಣಾಸದೃಶಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ನಮಃ 850

ಓಂ ಮುದ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಿಸದ್ಗತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೂಲಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರ್ಗಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೂಲಾಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ 860

ಓಂ ಮಹೀತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೀಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೀಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೂಲಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಾಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೂಲಾಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಾಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೂರ್ಖಚಿತ್ತಸುದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮರುತ್ವಶಿರೋನ್ಯಸ್ತಪಾದಾಯ ನಮಃ 870

ಓಂ ಮರುತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಖರಾಂಘ್ರಿಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾಯಜ್ಞವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ ನಮಃ 880

ಓಂ ಮನಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಖಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಣಿಪ್ರೋತಾಸನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೋಷಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೀಮಲಯಸತ್ತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮತ್ತಗರ್ವವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ 890

ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಖಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಗಾಸನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ತ್ರವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕುನ್ದಾರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನಸೋತ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಗಮದೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ 900

ಕಮಲೇಶ್ವರ
ಓಂ ಕಮಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲನೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಮಾರ್ಗರತಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 910

ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲುಷಾಪಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣೀರಮಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಧರ್ಮೈಕದೋಹನಾಯ ನಮಃ 920

ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಟವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಶೇಖರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ ನಮಃ 930

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಮಷವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಾದಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಠೋರಚಿತ್ತದೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರಾಬ್ಜಧೃತಕಾಲಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾರುಣಾಯ ನಮಃ 940

ಓಂ ಕಲ್ಪಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಪಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಪಕವತ್ಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಿದೋಷವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ 950

ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೀರ್ತಿನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇಶವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮನೀಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇದಾರೇಶ್ವರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇದಾರಪುರಿನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಮಾರ್ಗಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ 960

ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲೀಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಶಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಧರ್ಮಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಾಚಾರಾತಿವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಮಾರ್ಗಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಮಾರ್ಗಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಧರ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ 970

ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲವಿತ್ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಕ್ಕುಟವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿನೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಧರ್ಮಸಮಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೂರ್ಮರೋಮೋಪಮಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ 980

ಓಂ ಕರುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರಣಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕರುಣಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕರುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಶ್ವಮೇಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಧರ್ಮವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಮಾರ್ಗರತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ 990

ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರೋಧಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರೋಧಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಪಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರ್ಯಾನುತುದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರ್ಯಾನನ್ದವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿನಾಶಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ 1000

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮಹಾಋಷಿ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಶಿವ ದಶಾವತಾರ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿ ​ಸಂಪೂರ್ಣ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »