ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

Author: vishaya

ಪ್ರಜಾಕೀಯ – POEM

ರಾಜಕೀಯದ ಕಿಂಡಿಯಲಿ ಇಣುಕಿದೆನೊಮ್ಮೆಕಿಂಡಿಯೆಂಬ ಬಾವಿಯಲಿ ಕಂಡೆನು ಕೇವಲ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನೆ |ರಾಜಾಡಳಿತವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿರಾಜಕೀಯವು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಗಾಗಿ

Translate »

You cannot copy content of this page