ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಪೂರ್ವ

ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತಗಳು

ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತಗಳು ಆಯುಃ ,ಕರ್ಮ ಚ, ವಿತ್ತಂಚ , ವಿದ್ಯಾ ,ನಿಧನಮೇವ ಚ|ಪಂಚೈತಾನಿ ಹಿ ಸೃಜ್ಯಂತೆಗರ್ಭಸ್ಥಸ್ಯೈವ ದೇಹಿನಃ. (೧)ಆಯುಷ್ಯ,(೨)ಹಿಂದಿನ

Translate »